Sổ điểm của giáo viên (dựa trên điểm trung bình)

Ghi lại điểm bài tập, bài kiểm tra và bài thi của học viên. Mẫu sổ điểm trợ năng này sẽ tính toán tỷ lệ phần trăm trung bình, điểm theo chữ cái và GPA cho từng học viên. Việc tính toán được thực hiện cho mọi bài tập có đóng góp tương đương vào điểm tổng kết; có hướng dẫn đi kèm.

Excel

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên điểm trung bình)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình