Sổ điểm của giáo viên (dựa trên tỷ lệ phần trăm)

Theo dõi điểm của học viên với sổ điểm trợ năng dựa trên tỷ lệ phần trăm này. Ghi lại từng bài tập, bài kiểm tra và bài thi cùng với tỷ lệ phần trăm trên tổng điểm và khi bạn nhập điểm của học viên, điểm bằng chữ cái và GPA sẽ được tính toán tự động.

Excel

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên tỷ lệ phần trăm)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình