Bỏ qua để tới nội dung chính

Sổ cái khoản phải thu trên tài khoản (Thiết kế chuyển màu lam)

Sử dụng mẫu sổ cái trợ năng này để theo dõi khoản phải thu từ hóa đơn và tài khoản chưa thanh toán. Tạo cho mỗi khách hàng một sổ cái và theo dõi hóa đơn, khoản ghi có của bạn và các khoản thanh toán từ từng khách hàng.

Word

Sổ cái khoản phải thu trên tài khoản (Thiết kế chuyển màu lam)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn