Bỏ qua để tới nội dung chính

Sổ cái với so sánh ngân sách

Thiết lập tài khoản chi phí của bạn và ghi lại chi phí hàng tháng của bạn với mẫu sổ cái chung có thể truy nhập này. Có riêng trang tính cho chi phí từ thiện và tài trợ. Chi phí hàng tháng được tổng hợp trên trang tính tóm tắt, đồng thời được báo cáo trong bản so sánh số liệu từ đầu năm đến nay với số liệu ước tính ngân sách.

Excel

Sổ cái với so sánh ngân sách

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn