Tài liệu hiện đại

Sử dụng mẫu có thể truy nhập này để chuẩn bị tài liệu đơn giản và thanh lịch. Giữ mẫu đơn giản bằng cách chỉ thêm tiêu đề và nội dung hoặc nâng cấp tài liệu lên cấp độ mới bằng cách thêm ảnh, bảng và hộp văn bản.

Word

Tài liệu hiện đại

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình