Tính tổng danh sách

Nhanh chóng tính tổng các mục, như danh sách mua sắm, bằng mẫu danh sách trợ năng và thân thiện này.

Excel

Tính tổng danh sách

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình