Bỏ qua để tới nội dung chính

Tính tổng danh sách

Nhanh chóng tính tổng các mục, như danh sách mua sắm, bằng mẫu danh sách trợ năng và thân thiện này.

Excel

Tính tổng danh sách

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn