Tận dụng PivotTable nhiều hơn

Một PivotTable đơn giản có thể cung cấp cho bạn tóm tắt dữ liệu đầy đủ. Tuy nhiên, có thể bạn cần nhiều câu trả lời và thông tin chuyên sâu hơn. Điều quan trọng để nhận được những câu trả lời đó là biết cách xác định vị trí của các trường hàng và trường cột. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa bạn qua toàn bộ quy trình này. Khi hoàn tất, bạn sẽ có thể tận dụng PivotTable được nhiều hơn.

Excel

Tận dụng PivotTable nhiều hơn

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình