Bỏ qua để tới nội dung chính

Tổ chức hoặc tham gia cuộc họp nhóm bằng Microsoft Teams

Tìm hiểu cách tham gia cuộc họp trực tuyến, bắt đầu một cuộc họp ngẫu nhiên hoặc lên lịch cuộc họp trực tuyến bằng Microsoft Teams trong đồ họa thông tin này.

PowerPoint

Tổ chức hoặc tham gia cuộc họp nhóm bằng Microsoft Teams

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn