Tờ bìa fax (định dạng chuẩn)

Sử dụng tờ bìa fax chuẩn này tại mọi phòng ban của doanh nghiệp cho mọi loại fax. Đây là một mẫu trợ năng.

Word

Tờ bìa fax (định dạng chuẩn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình