Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bìa fax (định dạng chuẩn)

Sử dụng tờ bìa fax chuẩn này tại mọi phòng ban của doanh nghiệp cho mọi loại fax. Đây là một mẫu trợ năng.

Word

Tờ bìa fax (định dạng chuẩn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn