Tờ bìa fax của doanh nghiệp

Thêm tên, địa chỉ và logo của doanh nghiệp vào phần trên bên trái của tờ bìa fax này; có thông tin của người gửi và người nhận cùng với khu vực chú thích lớn. Đây là mẫu trợ năng

Word

Tờ bìa fax của doanh nghiệp

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình