Tờ bìa fax của doanh nghiệp

Thêm tên, địa chỉ và logo của doanh nghiệp vào phần trên bên trái của tờ bìa fax này; có thông tin của người gửi và người nhận cùng với khu vực chú thích lớn. Đây là mẫu trợ năng

Word

Tờ bìa fax của doanh nghiệp

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình