Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bìa fax (thanh lịch)

Đính kèm tờ bìa fax thanh lịch này vào tài liệu của bạn khi gửi fax; mẫu này bao gồm danh sách kiểm tra với các mục: khẩn cấp, xem lại, nhận xét, trả lời hoặc vui lòng tái chế. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bìa fax (thanh lịch)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn