Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bướm âm nhạc

Quảng bá sự kiện âm nhạc của bạn với mẫu tờ bướm này. Mẫu nguyên trạng vốn cũng rất tuyệt hoặc bạn có thể dễ dàng tự tạo tờ bướm riêng bằng cách thay đổi phông chữ và màu. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm âm nhạc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn