Tờ bướm của sự kiện Giáng sinh

Quảng cáo cho sự kiện Giáng sinh của bạn với tờ bướm Ông già Nô-en này. Mẫu trợ năng này có chỗ trống để điền chi tiết về ngày và địa điểm, cùng với mô tả về sự kiện được bạn tài trợ. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn.

Word

Tờ bướm của sự kiện Giáng sinh

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình