Tờ bướm của sự kiện (màu xanh lục)

Bạn đang tổ chức sự kiện hay buổi tập hợp? Sử dụng mẫu tờ bướm này để quảng bá sự kiện của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm của sự kiện (màu xanh lục)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình