Tờ bướm của sự kiện (màu xanh lục)

Bạn đang tổ chức một sự kiện hay một buổi tập hợp? Hãy sử dụng mẫu tờ bướm dễ truy nhập này để quảng bá sự kiện của bạn.

Word

Tờ bướm của sự kiện (màu xanh lục)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình