Tờ bướm của sự kiện

Sử dụng mẫu có thể truy nhập này để chia sẻ chi tiết sự kiện của bạn. Chỉ cần thêm một ảnh bắt mắt và thông tin sự kiện, rồi gửi đi.

Word

Tờ bướm của sự kiện

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình