Tờ bướm mùa hè

Sử dụng tờ bướm mùa hè trợ năng có chủ đề này để thông báo sự kiện của bạn. Tờ bướm một trang đơn giản, sặc sỡ này là một mẫu cơ bản tuyệt vời với tiêu đề, văn bản có thể tùy chỉnh và thông tin liên hệ của bạn.

Word

Tờ bướm mùa hè

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn