Tờ bướm sự kiện chung

Bạn có thể sử dụng mẫu tờ bướm sự kiện chung này để quảng cáo bất cứ loại sự kiện sắp tới nào. Tờ bướm có chỗ ghi chi tiết sự kiện cùng với thông tin và logo tổ chức tài trợ. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm sự kiện chung

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn