Tờ bướm sự kiện mùa thu (có lá cây)

Có thể sử dụng mẫu tờ bướm trợ năng có hình lá mùa thu này để quảng cáo về sự kiện cộng đồng hoặc giảm giá bán lẻ; mẫu có khoảng trống để điền tên, địa chỉ, ngày và mô tả về sự kiện.

Word

Tờ bướm sự kiện mùa thu (có lá cây)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn