Tờ rơi bán hàng

Thông báo cho mọi người về chương trình giảm giá lớn của bạn bằng tờ rơi này. Tờ rơi này sẽ thông báo cho tất cả mọi người về chương trình giảm giá, những mặt hàng bạn đang bán, thời điểm và mức giá. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ rơi bán hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình