Bỏ qua để tới nội dung chính

Tờ bìa fax (không chính thức)

Sử dụng trang bìa fax không chính thức này khi gửi fax cá nhân.

Word

Tờ bìa fax (không chính thức)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn