Thông báo cho đối tượng thuê tiến hành sửa chữa (thư biểu mẫu)

Chủ đất có thể sử dụng thư biểu mẫu này để hướng dẫn đối tượng thuê tiến hành sửa chữa cơ sở thuê. Mẫu này nêu chi tiết các công tác sửa chữa cần tiến hành và đề cập đến hợp đồng thuê. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thông báo cho đối tượng thuê tiến hành sửa chữa (thư biểu mẫu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình