Thông báo tốt nghiệp

Cá nhân hóa mẫu thông báo tốt nghiệp cổ điển này với ảnh của chính bạn và thông tin tốt nghiệp. Được thiết kế để in hai thông báo một trang. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thông báo tốt nghiệp

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình