Thông báo tốt nghiệp

Cá nhân hóa mẫu thông báo tốt nghiệp cổ điển này với ảnh của chính bạn và thông tin tốt nghiệp. Được thiết kế để in hai thông báo một trang. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thông báo tốt nghiệp

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình