Thông cáo báo chí với thông báo về sản phẩm

Thông báo về sản phẩm mới nhất của công ty bạn bằng mẫu thông cáo báo chí này. Mẫu này có chứa các phần dành cho chi tiết sản phẩm, báo giá của khách hàng hoặc ngành nghề tích cực và thông tin về tính khả dụng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thông cáo báo chí với thông báo về sản phẩm

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình