Thư gửi Ông già Nô-en

Thư gửi Ông già Nô-en có kèm theo hình vẽ một chú tuần lộc cùng các ngôi sao ở nền; thư có không gian để tùy chỉnh và tạo danh sách điều ước. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thư gửi Ông già Nô-en

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from