Thư yêu cầu hồ sơ phả hệ từ nhà tang lễ

Sử dụng mẫu thư trợ năng này để yêu cầu bản sao hồ sơ tử vong của tổ tiên. Thư có chứa địa chỉ của người gửi, phong bì đã dán tem và yêu cầu thanh toán cho mọi chi phí nghiên cứu hoặc sao chép phát sinh.

Word

Thư yêu cầu hồ sơ phả hệ từ nhà tang lễ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình