Thầu và Báo giá

Các mẫu biểu định dịch vụ, báo giá bán hàng và thầu dành cho các báo cáo và đề xuất trong doanh nghiệp.