Bỏ qua để tới nội dung chính

Thẻ công thức (2 thẻ trên mỗi trang)

Tự tạo thẻ công thức 4 x 6 inch sử dụng mẫu trợ năng này. Mỗi thẻ có một tiêu đề, bên dưới là danh sách nguyên liệu và cách thực hiện; bao gồm hướng dẫn mẫu và in hai thẻ trên một trang.

Word

Thẻ công thức (2 thẻ trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn