Thẻ công thức (2 thẻ trên mỗi trang)

Tự tạo thẻ công thức 4 x 6 inch sử dụng mẫu trợ năng này. Mỗi thẻ có một tiêu đề, bên dưới là danh sách nguyên liệu và cách thực hiện; bao gồm hướng dẫn mẫu và in hai thẻ trên một trang.

Word

Thẻ công thức (2 thẻ trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình