Thẻ công thức (2 thẻ trên mỗi trang)

Tự tạo thẻ công thức 4 x 6 inch sử dụng mẫu trợ năng này. Mỗi thẻ có một tiêu đề, bên dưới là danh sách nguyên liệu và cách thực hiện; bao gồm hướng dẫn mẫu và in hai thẻ trên một trang.

Word

Thẻ công thức (2 thẻ trên mỗi trang)

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from