Thẻ cuộc hẹn (10 thẻ mỗi trang)

Điền vào thẻ cuộc hẹn này dành cho bệnh nhân hoặc khách hàng của bạn theo dõi các cuộc hẹn sắp tới của họ. Mẫu trợ năng này có mười thẻ 2" x 3,5" in trên phôi danh thiếp chuẩn và phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471 và 8859.

Word

Thẻ cuộc hẹn (10 thẻ mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình