Thẻ cuộc hẹn (10 thẻ mỗi trang)

Điền vào thẻ cuộc hẹn này dành cho bệnh nhân hoặc khách hàng của bạn theo dõi các cuộc hẹn sắp tới của họ. Mẫu trợ năng này có mười thẻ 2" x 3,5" in trên phôi danh thiếp chuẩn và phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471 và 8859.

Word

Thẻ cuộc hẹn (10 thẻ mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình