Thời gian biểu việc nhà

Gán công việc nhà cho tuần với mẫu lịch biểu công việc nhà có thể trợ năng này. Lập danh sách nhiệm vụ phải thực hiện, gán tên cho chúng, và đánh dấu hoàn tất khi xong việc.

Excel

Thời gian biểu việc nhà

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình