Theo dõi tác vụ của tôi

Theo dõi ngày bắt đầu, ngày đến hạn và tiến độ bằng mẫu danh sách tác vụ dễ dàng này. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Theo dõi tác vụ của tôi

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình