Theo dõi Tác vụ của Tôi

Theo dõi các tác vụ của bạn bằng mẫu cơ bản và có thể truy nhập này. Mẫu này có một danh sách tác vụ có thể tùy chỉnh với ngày bắt đầu và ngày đến hạn của mỗi tác vụ, phần trăm hoàn thành và ghi chú.

Excel

Theo dõi Tác vụ của Tôi

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn