Theo dõi Tác vụ của Tôi

Theo dõi các tác vụ của bạn bằng mẫu cơ bản và có thể truy nhập này. Mẫu này có một danh sách tác vụ có thể tùy chỉnh với ngày bắt đầu và ngày đến hạn của mỗi tác vụ, phần trăm hoàn thành và ghi chú.

Excel

Theo dõi Tác vụ của Tôi

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình