Thiết kế báo cáo (trống)

Tài liệu bắt đầu đơn giản có thiết kế Báo cáo. Các đầu đề được đánh số giúp bạn có một cấu trúc tài liệu rõ ràng, rất phù hợp khi bạn cần đề cập “như đã trình bày trong mục 3.5…”. Mẫu có thể truy nhập này rất thích hợp khi bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống nhưng không muốn sử dụng giao diện mặc định. Để tận dụng thiết kế này, bạn chỉ cần định dạng đầu đề và văn bản khác bằng thư viện Kiểu trên tab Trang đầu.

Word

Thiết kế báo cáo (trống)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình