Thiết kế Ion (trống)

Một tài liệu bắt đầu đơn giản có thiết kế Ion. Thiết kế này có giao diện gọn gàng với dấu ấn cá nhân phù hợp cho mọi tài liệu. Mẫu có thể truy nhập này rất thích hợp khi bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống nhưng không muốn sử dụng giao diện mặc định. Để tận dụng thiết kế này, chỉ cần định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng bộ sưu tập Kiểu trên tab Trang đầu.

Word

Thiết kế Ion (trống)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình