Thiết kế Mắt lưới khoa học dành cho trường học

Mẫu này dựa trên chủ đề Mắt lưới, mang lại nội dung mẫu cho dự án khoa học hoặc bất kỳ trình chiếu nào liên quan đến giáo dục. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng Thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Mắt lưới khoa học dành cho trường học

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn