Thiết kế Nghiên cứu lát cắt

Mẫu này dựa trên chủ đề Lát cắt, mang lại nội dung mẫu cho bối cảnh trường học hoặc có liên quan đến giáo dục. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Nghiên cứu lát cắt

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình