Thiệp cảm ơn có emoji

Nói lời cảm ơn cùng với emoji yêu thích của tất cả mọi người. Thiếp này trợ năng và sẽ in ra mỗi trang một tấm. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng thay đổi phông chữ hay màu.

Word

Thiệp cảm ơn có emoji

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình