Thiệp phiếu quà tặng lễ kỷ niệm

Chào mừng lễ kỷ niệm đặc biệt với thiệp phiếu quà tặng lễ kỷ niệm trang trọng này. Chỉ cần tùy chỉnh, in và gấp mẫu dọc theo đường thẳng ở giữa. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thiệp phiếu quà tặng lễ kỷ niệm

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from