Thiệp thông báo ngày và địa điểm cưới (thiết kế đám cưới Đen và Trắng)

Sử dụng thiệp Thông báo Ngày và Địa điểm có tông đen và trắng trang nhã này để thông báo cho khách mời về lễ cưới sắp tới của bạn. Tự in bằng cách sử dụng mẫu thiệp của Avery hoặc cá nhân hóa mẫu trợ năng này với thông tin về đám cưới của bạn, rồi gửi đến nhà in. Tìm kiếm đám cưới Đen và Trắng để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Thiệp thông báo ngày và địa điểm cưới (thiết kế đám cưới Đen và Trắng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình