Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiết kế kiến trúc

Sử dụng các mẫu kiến trúc để tạo bản trình bày cho bất kỳ liên doanh kiến trúc, tòa nhà hoặc xây dựng nào. Mẫu bản trình bày kiến trúc này bao gồm nội dung mẫu để bạn bắt đầu. Lập kế hoạch cho một quy trình, trực quan hóa dữ liệu và nhiều nội dung khác bằng cách sử dụng đồ họa thông tin được định dạng, tùy chọn biểu đồ và lời nhắc văn bản của mẫu. Kết hợp một bản trình bày mà bạn sẽ yêu thích với PowerPoint. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế kiến trúc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn