Bỏ qua để tới nội dung chính

Trình lập kế hoạch ý tưởng

Lập kế hoạch dự án của bạn từ đầu đến cuối với mẫu bảng lập kế hoạch ý tưởng này bằng cách liệt kê các bước bạn cần thực hiện, tác vụ nào được giao cho các thành viên khác nhau trong nhóm, trạng thái tác vụ và tài nguyên dự án. Mẫu bảng lập kế hoạch ý tưởng có thể truy nhập này giúp bạn liệt kê các mục tiêu của mình từng bước trong khi cộng tác với các thành viên trong nhóm của bạn.

Excel

Trình lập kế hoạch ý tưởng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn