Trình lập kế hoạch ý tưởng

Lập kế hoạch cho dự án của bạn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc với mẫu này bằng cách liệt kê các bước bạn cần thực hiện, trong đó tác vụ được gán cho các thành viên nhóm, trạng thái tác vụ và tài nguyên dự án khác nhau.

Excel

Trình lập kế hoạch ý tưởng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn