Trình lập kế hoạch bài tập cho học viên

Thêm bài tập và ngày đến hạn của bạn vào mẫu trợ năng này, rồi bạn có thể xem ngày đến hạn trên lịch hàng tuần hoặc hàng tháng.

Excel

Trình lập kế hoạch bài tập cho học viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn