Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Sử dụng trình lập kế hoạch dự án trợ năng này để theo dõi dự án thông qua các hoạt động duy nhất bằng mô hình biểu đồ Gantt. Dễ dàng xem nơi mỗi hoạt động tuân theo kế hoạch.

Excel

Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình