Trang bìa bộ đóng tập

Mẫu trợ năng này có thể được dùng để tạo trang bìa bộ đóng tập rất đơn giản, trang bìa báo cáo, trang bìa hoặc trang tiêu đề.

Word

Trang bìa bộ đóng tập

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình