Trang bìa fax (thiết kế Chuyển màu lục)

Trang bìa fax này có nền chuyển màu lục và tính năng của một bảng có chứa thông tin người gửi và người nhận có thể tùy chỉnh trên khu vực nhận xét lớn. Tìm kiếm thiết kế Chuyển màu lục để tìm thêm các mẫu phù hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Trang bìa fax (thiết kế Chuyển màu lục)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình