Bỏ qua để tới nội dung chính

Trang bìa bộ đóng tập

Mẫu trợ năng này có thể được dùng để tạo trang bìa bộ đóng tập rất đơn giản, trang bìa báo cáo, trang bìa hoặc trang tiêu đề.

Word

Trang bìa bộ đóng tập

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn