Bỏ qua để tới nội dung chính

Trang bìa fax (thiết kế Chuyển màu lục)

Trang bìa fax này có nền chuyển màu lục và tính năng của một bảng có chứa thông tin người gửi và người nhận có thể tùy chỉnh trên khu vực nhận xét lớn. Tìm kiếm thiết kế Chuyển màu lục để tìm thêm các mẫu phù hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Trang bìa fax (thiết kế Chuyển màu lục)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn