Trang chiếu thiết kế dược phẩm

Mẫu thiết kế trang chiếu này có hình những chai thuốc kiểu cổ, phù hợp với bản trình bày y học hoặc dược phẩm. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu thiết kế dược phẩm

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình