Bỏ qua để tới nội dung chính

Trang chiếu thiết kế dược phẩm

Mẫu thiết kế trang chiếu này có hình những chai thuốc kiểu cổ, phù hợp với bản trình bày y học hoặc dược phẩm. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu thiết kế dược phẩm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn