Trang chiếu thiết kế khuông nhạc

Thực hiện bản trình bày thành công với mẫu trang chiếu thiết kế này, trong đó có khuông nhạc và que của người chỉ huy dàn nhạc. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu thiết kế khuông nhạc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn